Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Kulcs-Soft Nyrt. (továbbiakban: „Szolgáltató”), mint a Kulcs-Soft Akadémia Webshop (továbbiakban: „Webshop”) fejlesztője, valamint a Webshop szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Kulcs-Soft Nyrt.

Szolgáltató székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-045531

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató adószáma: 13812203-2-41

Szolgáltató honlapja: https://onlineakademia.kulcs-soft.hu/

Szolgáltató központi telefonszáma: +36 1 336 5300

Szolgáltató központi e-mail címe: webakademia@kulcs-soft.hu

2. Általános rendelkezések

2.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Ügyfél által történő felhasználására és igénybevételére, továbbá a Webshopban található tartalmak Ügyfél általi megvásárlására irányul. A Webshop és a Webshopban elérhető tartalmak (továbbiakban együttesen: „Tartalmak”) mindenkori listája és leírása a Szolgáltató https://onlineakademia.kulcs-soft.hu/  honlapján (továbbiakban: „Honlap”) érhetőek el.

2.2. Az Ügyfél a Tartalmakat – azok jellegére tekintettel – kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körében használja és veszi igénybe.

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webshop működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy egyes Tartalmakat és szolgáltatásokat kivezessen, illetve megszüntessen.

3. Megrendelés és számlázás

3.1. Az Ügyfélnek a Tartalmak megvásárlására az alábbi módon van lehetősége.

3.1.1. Online megrendelés

Az Ügyfélnek a Tartalmak megvásárlására a Szolgáltató Honlapján (Webshop) keresztül van lehetősége. A megvásárolni kívánt Tartalmak kosárba helyezését, valamint a számlázási adatok megadását követően van lehetőség a Tartalmak online megrendelésére. Az online megrendelés esetén a Tartalmak díjának megfizetésére bankkártyával van lehetőség.

A Honlap részére az OTP Mobil Kft. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Az online megrendelés megerősítését követően a Honlap az Ügyfelet átirányítja az OTP Mobil Kft. fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem közvetlenül a Honlapon keresztül.

 Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. – SimplePay fizetési felületén.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kulcs-Soft Nyrt. (A Szolgáltató székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) adatkezelő által a https://onlineakademia.kulcs-soft.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

3.2. A Szolgáltató az Ügyfél által a Honlapon kiválasztott Tartalmakat annak díjának megfizetése után elérhetővé teszi az Ügyfél részére az alábbiak szerint. A Tartalmak kizárólag Facebook regisztrált felhasználó Ügyfelek részére érhető el. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre megküldi a Tartalmak zárt Facebook csoportban való elérhetőségének adatait. Az Ügyfél zárt Facebook csoporthoz való csatlakozási kérelmét Szolgáltató legkésőbb 1 munkanapon belül jóváhagyja. A Szolgáltató a megvásárolt Tartalmat az Ügyfél Facebook csoportba való felvételétől számított 30 napos határozott időtartam erejéig bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megvásárolt Tartalmak kizárólag a Facebook csoportba való felvételétől számított 30 napos határozott időtartam erejéig állnak rendelkezésére, így ezen határidőn túl a Tartalmakhoz nem jogosult hozzáférni. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Tartalmakért megfizetett díj kizárólag a fenti 30 napos időtartam erejéig jogosítja a Tartalmakhoz való hozzáférésre.

3.3. Az Ügyfél a megrendelés során minden esetben köteles az alábbi adatokat megadni a Szolgáltató részére:

  • Név/Cégnév
  • Adószám
  • Lakcím/Székhely (Irányítószám; Város; Utca, házszám);
  • E-mail cím

Az Ügyfél köteles a megrendelés során megadott adatainak változásait haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató részére bejelenteni, valamint az adataiban bekövetkezett változás tényét hitelt érdemlően igazolni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.4. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. Az Ügyfél képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti az Ügyfelet, melynek vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.5. A díjfizetést követően a Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre megküldi a Szolgáltatás megvásárlásához kapcsolódó számla linkjét. A linkre kattintva az Ügyfélnek Szolgáltató lehetőséget biztosít a számla kinyomtatására, valamint elektronikus úton történő tárolására is. A számla kinyomtatása és tárolása kizárólag az Ügyfél felelőssége. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a számlát a fenti módon állítsa ki és továbbítsa.

4. Felhasználási feltételek és szerzői jogok

4.1. A Tartalmak a szerzői jog, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. Az Ügyfél a Tartalmak megvásárlásával vagy meghatározott idejű felhasználási jogot szerez, azonban nem szerzi meg a Tartalmak tulajdonjogát. A Tartalmak vonatkozásában a jelen ÁSZF alapján kifejezetten át nem engedett jogokat a Szolgáltató fenntartja.

4.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tartalmakban található valamennyi szöveges, grafikai, videó és hangtartalom, illetve a védjegyek vonatkozásában a Szolgáltató kizárólagos szerzői jogokkal rendelkezik.

4.3. A fenti szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatóak, nem sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

4.4. Az Ügyfél a Szolgáltató által értékesített Tartalmak esetén kizárólag üzleti célokra történő belső használatra jogosult. Jelen ÁSZF értelmében az Ügyfél a Tartalmakat harmadik személyre nem ruházhatja át, és kizárólagos jogosultságot sem kap arra, hogy a Tartalmakat használja. Az Ügyfél a Tartalmak felhasználására harmadik személynek további engedélyt nem adhat, nem jogosult azt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem bármilyen természetű ellenszolgáltatás fejében, bérbe vagy haszonbérbe adni, azt bármilyen módon harmadik személynek átadni, harmadik személy számára elérhetővé tenni, illetőleg a saját harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségének biztosítékaként vagy garanciájaként felhasználni. Az Ügyfél nem jogosult a Tartalmakat másolni, adathordozón többszörözni, megváltoztatni vagy más módon átalakítani.

5. Felelősség

5.1. A Tartalmak kizárólag olyan módon és célra használhatók fel, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

5.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tartalmakat kizárólag a saját felelősségére ismerheti meg, használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfélnek a Tartalmak alapulvételével tanúsított magatartásért.

5.3. A Szolgáltató nem felel az Ügyfelet ért és a Tartalmak használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Tartalmak használatának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Tartalmakból helytelenül levont következtések vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért.

5.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tartalmak, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások valamennyi díja a jelen ÁSZF-ben meghatározott felelősségkorlátozásra tekintettel került meghatározásra.

6. Titoktartás

6.1. A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott megbeszéléseket, az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

6.2. A Szolgáltató és az Ügyfél üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat: a Tartalmakkal, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat; egymás tevékenységével, rendszereivel, termékeivel és szolgáltatásaival, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.

6.3. A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó. Legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaikkal kapcsolatban alkalmaznak, és kötelesek tartózkodni ezen információk más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult. A tárgyalások és esetleges szerződéstervezetek vagy más kapcsoló iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem adnak.

6.4 A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra amelyek már az üzleti kapcsolat létrejötte előtt köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá válnak; amelynek már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt egymás részére átadták volna; amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

7. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

7.1. Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait és panaszait – azok jellegétől függően – a Honlapon megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató a kifogásokra 30 napon belül elektronikus úton válaszol.

7.2. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

7.3. Az Ügyfél jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató és az Ügyfél jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

7.4. A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

8. ÁSZF módosítása

8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfél előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlapon keresztül tájékoztatja.

Megújult Akadémia rendszerünk!

 

Kedves Ügyfelünk!

Online Akadémia rendszerünk elköltözött. Jelenlegi rendszerünkben már nem tudunk új megrendeléseket fogadni.

Kérjük használja az alábbi linket az új oldalhoz: http://kepzesek.kulcs-soft.hu

Üdvözlettel: Kulcs-Soft Nyrt.


Az új rendszerhez felhasználói kézikönyvet az alábbi oldalon talál:
Kézikönyv

Kérdés esetén keressen minket bizalommal az alábbi e-mail címen:
onlineakademia@kulcs-soft.hu

This will close in 0 seconds

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!